-------------------------------------------------

ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Αθήνα, 03-02-2011
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το παρόν συντάχθηκε ύστερα από πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη περιοχή ΧΥΤΑ και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, αλλά και για το σχολιασμό ορισμένων κεφαλαίων και παραγράφων της Μ.Π.Ε., ενόψει της ενημέρωσης των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που επισκέφθηκαν τον τόπο του έργου την 21-10-2010 και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα (03/02/2011) δεν έχουμε λάβει γνώση του πορίσματος της Υπηρεσίας σας επί της καταγγελίας για το ίδιο θέμα του κ. Κυριάκου Γκίκα.
1) Στη σελ. 2-4 της ΜΠΕ αναφέρεται εσφαλμένα ότι «Η υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται σε μικρή μισγάγγεια χωρίς ανάντη λεκάνη απορροής. Ο κύριος αποδέκτης των επιφανειακών νερών του χώρου είναι το ρέμα περιοδικής ροής, του οποίου η κύρια και διαμορφωμένη κοίτη βρίσκεται σε απόσταση 300 μ. από το όριο του χώρου και απολήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο».
Αντίθετα η διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος περνά μέσα από το χώρο ΧΥΤΑ σχεδόν σε όλη την έκτασή του και με κατεύθυνση Β.Α. καταλήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο. Αποτέλεσμα αυτού, μετά από έντονη βροχόπτωση ενός τετάρτου της ώρας την 26-7-2010, ο Ευβοϊκός να κατακλυσθεί με λάσπη και διάφορα φερτά (αργιλικά χώματα της διαμορφωμένης υπόβασης του κυττάρου), με αιωρούμενα σωματίδια βεβαρυμένα από διάφορους ρυπαντές (γράσα, λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες) προερχόμενα από τη χρήση των βαρέως τύπου οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου και με ειδικά απόβλητα (καύσιμα και λιπαντικά) τα οποία θεωρούνται τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Το ίδιο συνέβη και την 25-9-2010 με μικρότερης έντασης βροχόπτωση (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Την 22-10-2010 με αίθριο καιρό, λόγω αλλαγής των ρευμάτων και του αέρα, η λάσπη που είχε κατακαθίσει στο πυθμένα της θάλασσας βγήκε στην επιφάνεια (βλ. συνημμένες φωτογραφίες). Η κατάκλυση του Ευβοϊκού με λάσπες και άλλα υλικά από τον υπό κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. επαναλαμβάνεται σε κάθε βροχόπτωση με πλέον πρόσφατη τη σημερινή 3/2/2011.
Τι θα συμβεί στη περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης του ΧΥΤΑ, της έμφραξης των στραγγιστηρίων ή της υπολειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού; Είναι σαφές. Η λάσπη θα αντικατασταθεί από τα στραγγίδια των σκουπιδιών, πλούσια σε βαρέα μέταλλα, C2O κ.λπ.
Μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2009, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, κατασκεύασε αντιπλημμυρικά φράγματα στην περιοχή, ένα εξ αυτών στο ανωτέρω ρέμα, για την κατακράτηση των φερτών αλλά και τη μείωση της ταχύτητας του νερού προς αποφυγή καταστροφών στην κατάντη κατοικημένη περιοχή.
Όμως μετά την πρώτη βροχή, το φράγμα αυτό μπαζώθηκε από υλικά του ΧΥΤΑ και είχε αντίθετα αποτελέσματα. Μη κατακράτηση των φερτών, τα οποία έφθασαν στην θάλασσα, αλλά και αύξηση της ταχύτητας και της ποσότητας του νερού, λόγω της μερικώς διαμορφωμένης επιφάνειας του κυττάρου και της πτώσης στο φράγμα.
Επειδή το ρέμα τέμνει κάθετα την οδό προσπέλασης του οικισμού, λόγω του μεγάλου όγκου και των φερτών, αυτή καταστράφηκε και κινδύνευσαν διερχόμενοι κάτοικοι, πριν απαγορευτεί η διέλευση (βλ. συνημμένες φωτογραφίες).
2) Στη σελ. 3-3 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το βάθος στο οποίο πιθανά (στην κατασκευή ενός τέτοιου έργου πιθανολογούν αντί να προβαίνουν στη διάνοιξη γεωτρήσεων!!!) θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρείται μεγαλύτερο των ενενήντα μέτρων (90 μ.) αφού το πάχος του σχετικά στεγανού σχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερο».
Πως όμως δικαιολογείται το πηγάδι που βρίσκεται μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ και μάλιστα με ανεξάντλητο νερό σε βάθος διακοσίων πενήντα μέτρων (2,5 μ.);
3) Στη σελ. 4-38 της Μ.Π.Ε. (4-2-3 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) αναφέρεται: «Παράλληλο ρήγμα σε αυτό, βρίσκεται 400 μ. νοτιοδυτικά του χώρου (του Χ.Υ.Τ.Α.). Τα ρήγματα αυτά επειδή έχουν την ίδια γεωμετρία με τα υποθαλάσσια ρήγματα του Νοτίου Ευβοϊκού θεωρούνται ως ενεργά ρήγματα τα οποία πιθανόν να επαναδραστηριοποιηθούν σε ένα μελλοντικό σεισμό ενώ μπορούν να φιλοξενούν και κάποια σεισμική εστία».
Πως μπορούν αλήθεια ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο υπάρχει σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων να το οριοθετούν στην επιφάνεια σε απόσταση 400μ. από το ΧΥΤΑ, ωσάν να είναι κάποιο ορατό σημείο; Δυστυχώς αυτό όταν το διαπιστώσουμε θα είναι πολύ αργά και οι συνέπειες απρόβλεπτες.
4) Μελετώντας τη Μ.Π.Ε., διαπιστώνουμε ότι αυτή αναφέρεται σε βιβλιογραφίες και Ευρωπαϊκά ή Αμερικάνικα πρότυπα, ενώ έχουμε εν ενεργεία ΧΥΤΑ. Το ΧΥΤΑ Φυλής. Γιατί δεν μας παρουσιάζει μετρήσεις για την ποσότητα του βιοαερίου που διαφεύγει από αυτόν; Μετρήσεις για το βάθος και την απόσταση της μόλυνσης του υπεδάφους και τον υδροφόρο ορίζοντα από το C2O και τα βαρέα μέταλλα, μετρήσεις για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας; Γιατί δεν μας παρουσιάζει εικόνες από την σε καθημερινή βάση επίχωση όλων των στερεών αποβλήτων της ημέρας, εικόνες από την πέριξ περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, εικόνες από την ποιότητα των προσκομιζόμενων Σ.Α. αλλά και των υλικών επίχωσης (μπάζων); Γιατί εδώ να είναι διαφορετικά;
5) Σημειώνεται επίσης ότι αποτέλεσμα της ως άνω εναπόθεσης των χιλιάδων κυβικών μέτρων χώματος και των άλλων υλικών στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή του Ευβοϊκού ήταν να δημιουργηθεί τεράστια οικολογική καταστροφή και συγκεκριμένα ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του θαλασσίου οικοσυστήματος της περιοχής. Ειδικότερα η εναπόθεση των φερτών υλικών από τον ΧΥΤΑ στο βυθό της θάλασσας σε μία έκταση μήκους άνω των 5 χιλιομέτρων και πλάτους άνω των 500 μέτρων κλόνισε σοβαρά το τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα αφού κάλυψε σε μεγάλη έκταση το βυθό της θάλασσας καταστρέφοντας ότι ζει και φύεται σ΄ αυτόν, κατέστρεψε την παραλία του οικισμού δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα τόσον στους επαγγελματίες της περιοχής (ψαράδες, ιδιοκτήτες εστιατορίων κ.λπ.) αλλά και στους κατοίκους της περιοχής και τους λουομένους αφού η πεντακάθαρη θάλασσα και παραλία μετατράπηκαν σε βούρκο.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η ως άνω καταστροφική παροχέτευση των διαφόρων υλικών από το ΧΥΤΑ προς το ρέμα και εν τέλει στη θάλασσα έγινε παρά τη σαφή απαγόρευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει το έργο για απαγόρευση διάθεσης αδρανών προϊόντων χωματουργικών εργασιών στο ρέμα και για την αποφυγή όδευσης αδρανών πρώτων υλών προς το ρέμα περιοδικής ροής.
Τέλος θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι αν και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία συνοδεύει το έργο προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατασκευή περιμετρικής τάφρου προκειμένου τα όμβρια ύδατα να παροχετεύονται προς τα κατάντη του χώρου και η οποία, σύμφωνα τη σύμβαση, έπρεπε να έχει κατασκευαστεί από την ανάδοχο του έργου Κοινοπραξία τον Νοέμβριο του 2010, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί με άμεση συνέπεια τα προαναφερόμενα καταστροφικά αποτελέσματα.
Λαμβανομένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω παρακαλώ για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.


Μετά τιμής,

Νίκος Μπούρμπος
Δικηγόρος
Γραμματέας του Κέντρου Βιωσιμότητας και
Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. Αττικής

ΣΧΟΛΙΑ
Το πάντα δραστήριο Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. Αττικής, δια του Γραμματέα του, αποδομεί ουσιαστικά την μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αποδεικνύει, με τον πιο σαφή τρόπο, ότι πρόκειται για μια "Μελέτη" που συντάχθηκε καθ΄ υπαγόρευση κι όχι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Κρίσιμοι παράμετροι αποκρύπτονται, επιστημονικά δεδομένα "εκτιμώνται" (από ποιους αλήθεια;) και γενικά αν διαβάσει κάποιος που γνωρίζει το χώρο την "Μελέτη" θα είναι βέβαιος ότι αυτή αφορά άλλον χώρο.
Αναρωτιέται ο κ. Μπούρμπος τι θα γίνει σε περίπτωση αστοχίας. Μα, στην Χώρα που λυμαίνονται οι εργολάβοι,  η αστοχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση. Θέλουμε να πούμε ότι η αστοχία είναι δεδομένη και απλά αναμένουμε την τυπική διαπίστωση όταν έρθει το "πλήρωμα του χρόνου".
Βέβαια δεν περιμένουμε να ευαισθητοποιηθεί κανείς, αλλά, παρ΄ όλα αυτά, καλά κάνει το Κέντρο και ξεσκεπάζει τα έωλα επιχειρήματά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: